BAKIM ONARIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

168 KALEM TEKNİK SERVİS MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/392305
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Talat Paşa Mahallesi Pazar Yolu Caddesi No:4 Kat:4 34510 FATİH MAHALLESİ ESENYURT/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2125964025-5969649 - 2125963162
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 168 KALEM TEKNİK SERVİS MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : TEKNİK SERVİS MALZEMELERİ : 168 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Esenyurt Necmi KADIOĞLU Devlet Hastanesi İlgili Deposu (Teknik Atölye Depo)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Teslimatlar; sözleşme imzalandıktan sonra, ilgili birimin siparişleri doğrultusunda 31/12/2023 tarihine kadar sözleşmenin imzalanmasından itibaren ilgili deponun yazılı siparişi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Talatpaşa Mah. Pazaryolu Cad. No:4 Kat 4 (Toplantı Salonu ) (Ek Bina) Casel Plaza Esenyurt İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01815366