04 Haziran 2020, Perşembe
Son Dakika

Erol Güngör

Psikolojiden, İslam tasavvufuna, Türk kültürü ve daha Türkiye'nin pek çok önemli konusunda çalışmalar yapmış eserler vermiştir.
30.06.2018 16.39.56

Erol Güngör Kırşehir'de 1938 yılında dünyaya geldi. Babası Hacıhafızoğullarından Abdullah Sabri Bey, annesi Zeliha Gülsen Hanım'dır. Güngör, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir'de tamamladı. Ortaokul sıralarında eski yazıyı öğrendi, lise yıllarında Arapça dersleri aldı. Bu dönemde İslam-Türk kültür tarihinin ana eserlerini okumaya başladı.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir süre okuduktan sonra Mümtaz Tarhan'ın teşvikiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne geçti ve burada Felsefe Bölümü'nü bitirdi.

Erol Güngör 1957'de öğrenciliği sırasında kendi fakültesinde memurluğa başladı. Bu yıllarda Fransızca yanında İngilizce de öğrendi. Misafir profesör Hains'in laboratuvar asistanlığını yaptı ve derslerini Türkçe'ye tercüme etti. 1961'de Edebiyat Fakültesi'nden mezun olunca Tecrübî Psikoloji Kürsüsü'ne asistan tayin edildi. Asistanlığı sırasında Türkiye'de yeni bir ilim dalı olan sosyal psikolojiye yöneldi. Bu disiplinin önemli temsilcilerinden Krech ve Grutchfield'in eserini Sosyal Psikoloji adıyla Türkçe'ye çevirdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra dergi ve gazetelerde yazı yazmayı sürdürdü.

1965 senesinde Mümtaz Turhan'ın yönetiminde hazırladığı Kelâmî (Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon isimli teziyle doktor unvanını aldı. 1966 yılında Golorado Üniversitesi'nden sosyal psikolog Kenneth Hammond'un daveti üzerine Amerika'ya gitti. Bu üniversitenin Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde milletlerarası bir ekibin araştırmalarına katıldı. 1968 senesinde Türkiye'ye dönerek Tecrübî Psikoloji Kürsüsü'nde sosyal psikoloji derslerini yürütmeye başladı. Askerliğini yaptığı senelerde hazırladığı Şahıslararası İhtilâfların Çözümünde Lisanın Rolü ismini taşıyan teziyle 1970'de doçent oldu.

Üniversitede verdiği dersler ve ilmi yayınlarıyla Türkiye'de sosyal psikoloji dalını önemli bir alan haline getiren Güngör Başbakanlık Planlama Teşkilâtı'nda, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın çeşitli komisyonlarında görev aldı. 1978 senesinde, genel değerler sistemiyle ahlaki değerler arasındaki ilişkileri sosyopsikolojik açıdan incelediği Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar başlıklı takdim teziyle sosyal psikoloji profesörü oldu. 1982 senesinde Selçuk Üniversitesi'ne rektör tayin edildi. Bu görevi sırasında 24 Nisan 1983 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti

ESERLERi:

AHLAK PSiKOLOJiSi ve SOSYAL AHLAK

Bu eser, Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Ahlâk Psikolojisi" (1974) ve "Sosyal Ahlâk" (1975) konularında kaleme aldığı, bu güne kadar yayınlanmamış iki eserinden meydana getirilmiştir.

İSLAMIN BUGÜNKÜ MESELELERi

20. Asrın ikinci yarısında görülen İslâm Uyanışı dünyanın büyük ilgisini çekmektedir. Bütün İslâm dünyasını incelemekle beraber, Türkiye'ye ağırlık vermiştir.

İSLAM TASAVVUFUNUN MESELELERi

Erol Güngör bu eserinde, sosyal ilimci gözüyle İslâm dünyasının tasavvufî meselelerini ele almaktadır.

TÜRK KÜLTÜRÜ ve MiLLiYETÇiLiK

Yazar bu eserinde milliyetçilik ile Türk kültürü arasındaki münasebetlere sosyal-psikoloji açısından bakmaktadır.

KÜLTÜR DEĞiŞMESi ve MiLLiYETÇiLiK

Bu eserde kültür değişmeleri, zihniyetimizde meydana gelen değişmeler ve milliyetçilik meseleleri arasındaki ilgiler üzerinde durulmuştur.

DÜNDEN BUGÜNE

Milliyetçilik fikirlerinin temel kaynakları olan tarih ve kültür meselelerini, sosyal ilimci gözüyle, tahlil etmekte ve okuyucunun meselelere bakış açısı kazanmasını sağlamaktadır.

TARiHTE TÜRKLER

Bu eser sosyal ilimci gözüyle Türk tarihinin başlangıcsından günümüze bir tesbitidir.

SOSYAL MESELELER ve AYDINLAR

Erol Güngör'ün Ortadoğu ve Millet gazetelerinde neşredilenlerin haricindeki makalelerinin toplanmasıyla meydana getirilmiştir.

DÜNYAYI DEĞiŞTiREN KiTAPLAR

Bu kitap batı dünyasının -ve dolayısıyla bütün dünyanın- bugünkü halini almasında büyüktesirleri olmuş bulunan on altı eseri asıllarından ve bütünüyle okuma imkanı bulamayanlar için tertiplenmiştir.

BATI DÜŞÜNCESiNDEKi BÜYÜK DEĞiŞME 

Bu eserde Avrupa düşüncesinde 1680-1715 tarihleri arasında yer alan köklü değişmesinin hikâyesini anlatıyor.Yorum Ekle