KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÂĞITHANE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE KONULACAK OLAN KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIK KUMBARALARI YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Madde 1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve ilgili şartname uyarınca 3 (Üç) yıl (1080 gün) süre ile 3.150.000,00 TL + KDV muhammen bedel üzerinden ihale yoluyla verilecektir.
Madde 2 – İşin Nitelikleri:
İşin Adı: Kâğıthane İlçe Sınırları İçerisinde Konulacak Olan Kullanılmış Tekstil Atık Kumbaraları Yer Kiralama İşi
İhale Tarihi ve Saati : 12.09.2023 Salı Saat: 11:30
İşin Miktarı: 350 adet Tekstil Atığı Toplama Kumbarası
İşin Muhammen Bedeli : 3.150.000,00 TL + KDV
Geçici Teminat Miktarı (%3) : 94.500,00 TL
Şartname Bedeli : 3.000,00 TL
Kesin Teminat  : İhale bedeli üzerinden kira bedelinin % 6'sı kadar kesin teminat alınacaktır.
İhale Komisyonunun Toplantı Yeri ve İhalenin Yapılacağı Yer Adresi: Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Lalezar Sk. No.1 Kağıthane / İstanbul

İhaleye Katılabilme Şartları :
İsteklilerin :

 1. Kanuni ikametgahı olması,
 2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
 4. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerinden alınan Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesinin olması
 5. Yüklenicinin, tekstil atığı toplama hizmeti ile ilgili ihale tarihinden geriye dönük, en az 3 yıl süre ile çalışıyor olduğuna dair kamu tecrübesinin olduğunu gösteren belgeyi idaremize sunması
 6. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgesi olması,
 7. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2023 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge  (Türkiye de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.
 9. Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.
 10. Faaliyet Belgesi vermesi.
 11. İmza sirküleri / beyannamesi vermesi,
 12. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
 13. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 14. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış borcu yoktur yazısı.
 2. Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.
 3. SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.
 4. Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirler tarafından tasdikli son 3 (ÜÇ) yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tablosu vermesi.
 5. Muhammen bedelin %3’ ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 6. İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
 7. İhale dosyası satın alma bedeli 3000,00 TL olup idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi.


Teklifler  11.09.2023 günü saat 17.00’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr Basın No ILN01883211