İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI


1. İstanbul İli Üsküdar İlçesi Haydarpaşa Lisesi Okul Binası, Lojman ve Kültür Merkezi Binaları, Spor Salonu Binası Görünür Ve Görünmeyen Vaziyetteki, Taşınmaz Nitelikli, Ekonomik Değeri Bulunan Hurdaların Karşılığı Yıkım İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi açık teklif (açık artırma) usulü ile ihale edilecektir.
    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 02.10.2023 saat 10:30 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
2.   İdarenin:
Adresi: İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL
Telefon ve faks numarası: 0 212 455 50 00 - 0 212 455 50 82
Elektronik Posta Adresi: yikob@istanbulyikob. gov.tr
3. İhale Konusu İşin:
Niteliği, nevi ve miktarı : İstanbul İli Üsküdar İlçesi Haydarpaşa Lisesi Okul Binası, Lojman ve Kültür Merkezi Binaları, Spor Salonu Binası işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
Yapılacağı yer : İstanbul İli Üsküdar İlçesi
İşin süresi : 45 (Kırkbeş) gündür.
4. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı :1000,00 TL (Bin TürkLirası) bedel karşılığında İstanbul Valiliği YİKOB Yatırım İzleme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. (İstanbul Valiliği YİKOB Vakıfbank TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN No.lu Hesabına açıklama kısmına TC Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirterek yatırılacaktır.)
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İhalenin:
Yapılacağı yer: İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2. Kat İhale Salonu
Tarihi ve saati: 02.10.2023 saat: 10:30
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi açık teklif (açık artırma) usulü
6. Tahmin Edilen Bedel: 1.749.011,69-TL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3 : 52.470,35-TL
7. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
7.1. Dilekçe, (Standart Yer Görme Formu)
7.2. Geçici Teminat :Tahmin edilen bedel tutarı 1.749.011,69-TL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3 : 52.470,35-TL’den az olmamak üzere Geçici Teminat mektubu (limit içi ve süresiz olacaktır.),
Geçici teminat nakit olarak banka veznesine havale veya EFT yoluyla verilecek ise Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN no’lu hesabına yatırılarak; açıklama kısmına TC Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirten banka dekontu aslı teklif zarfında sunulacaktır.
Geçici Teminat olarak kabul edilecek diğer değerler ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş, banka teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerin aslı idareye kapalı zarfta verilecektir.
İstekli gerçek kişi ise:
7.3. Adres bilgileri (Nüfus Müdürlüğü veya E-devlet, muhtarlık, isteklinin ıslak imzalı adres beyanı)
7.4. İsteklinin T.C. kimlik fotokopisi ile iletişim bilgileri (telefon, e-posta)
7.5. İsteklinin varsa ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)
7.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.),  nüfus cüzdan fotokopisi.
İstekli tüzel kişilik ise;
7.7. Tüzel kişiliğe ait Resmi Onaylı adres belgesi (sicil gazetesinde, noter onaylı imza
beyannamesinde adres bulunması halinde de adres bilgisi olarak değerlendirilecektir.) ve tüzel kişilik iletişim bilgileri
7.8. T.C. kimlik fotokopisi (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 - %50 ortaklıklarda her iki ortağın)
7.9. Tüzel kişiliğin varsa, ilgili mevzuat gereğince kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından İhalenin yapıldığı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) veya bu hususları gösterir belgeler.
7.10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname veya tüzel kişiliği temsil etmeye yetkili kılındığına dair tüzel kişilikçe düzenlenmiş onaylı yetki belgesi ile temsile yetkili kişinin noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.),  nüfus cüzdan fotokopisi.
7.11. Ortak Girişimler: Ortak Girişim olması halinde, her bir ortak tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. Ortak girişimin her bir ortağı yeterlilik kriterlerini sağlamak zorundadır.
7.12. Yıkım İşini üstlenecek firmanın en az Y3 grubu yıkım müteahhitliği yetki belgesine sahip olması zorunlu olup bu belgeyi ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
8. İstenilen belgelerin eksik ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği YİKOB, İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Elektronik Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
9. İlanda yer almayan hususlar için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.
10. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan binanın yıkım işleriyle ilgili izin, ruhsat ve diğer belgeler yüklenici tarafından alınacaktır.
11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.


 

#ilangovtr Basın No ILN01891713