Emir Sultan Hazretlerinin ismi Muhammed bin Ali el-Buhari" dir. Hicri 770 (M. 1368) yılında Buhara" da doğdu. Henüz küçük yaşta iken kerametleri görüldü. Buhara â limlerinin ve şeyhlerinin terbiyesi altında yetişti. Sonra Bursa" ya gelip yerleşti. 

Şeyh Sadreddin Konevi Hazretleri" nin Miftahul-gayb kitabını kendi hattı ile yazıp Molla Fenari" ye okudu. Molla Fenari kitabın üzerine icazetname yazdı. 

'; Ve üzerine benden bir sevgi koydum; ' mealindeki (Taha suresinin 39.) ayet-i kerimesinin sırrına mazhar oldu. Yıldırım Bayezid Han ve Bursa halkı kendisini çok severlerdi. Padişah, kızı Hundi Hatun" u Emî r Sultan" a nikahladı. 

Osmanlı sultanları kerametlerini açıkça gördüklerinden kendisine son derece hürmet ederler, sefere çıkacaklarında kılıcı onun elinden kuşanıp duasını alırlardı. Emir Sultan Hazretleri, Yıldırım Bâ yezî d Han, Ç elebi Mehmed Han ve Murad Han devirlerinde yaşadı. 833/1430 tarihinde Bursa" da vefat etti. Vefatına 'İntikal-i Emir' lafızları tarih düşürüldü. 

Timur, Bursa" yı istila ettiğinde askerleri halka eziyet verdi. Ahali Emir Sultan" a gelip bu sıkıntının gitmesi için yardımını istediler. Müslümanlara dedi ki: 

'Timur" un ordusunda eski elbiseler giymiş, şu kıyafette bir demirci vardır. Varın, ona selâ mımı söyleyin ve şimdiden sonra gitmenizi istiyor, deyin.' 

Timur" un ordusunda o demirciyi bulup Emir Sultan" ın selam ve kelâ mını ilettiler:

'İşittik ve itaat ettik, inşallah yarın gideriz' dedi. 

Ertesi gün Timur askeriyle acele olarak oradan göçtü.  (Şakaik Zeyli, Mecdi Efendi)